Terms and Conditions


§ 1. Medlemskap
Medlemskapet i ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal via autogiro är 18 år
. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Vid besök på klubben ska medlem alltid registrera sig genom att dra sitt medlemskort utanför dörren. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelsen på klubben även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll. Vid ej medfört medlemskort tas en administrativ avgift på 20 kr ut för inpassering till gymmet. Inpassering utan medlemskort kräver även uppvisande av giltig legitimation. Vid förlust av medlemskort eller om det skadats så det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar ett nytt kort mot en ersättning av 100 kr. Medlem är skyldig att omgående meddela ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter . All korrespondens från ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE går till folkbokförd adress.

§ 2. Betalning
Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.

Kontantbetalning
Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående. Samt en startavgift på 200kr.

Betalning via autogiro
Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte (mellan den 25-31:e dagen i månaden) Autogiroavtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten. När du köper ditt kort betalar du startavgiften på 200kr samt den första träningsperioden fram tills första autogirodragningen. Kortavgift tillkommer på 100kr

VeryED is 448,000. If we include the mild ED cases, the cialis online.

. ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Företagsavtal och eventuella rabatter som betalas via autogiro ändras automatiskt efter den obligatoriska 12-månadersperioden till nuvarande ordinariepris. Rabatterade avtal går att förlänga genom att medlem senast 10 dagar innan 12-månaders period gått ut uppvisar en giltig anledning till rabatt. Företagsavtal förlängs med 12 månader åt gången. Studentavtal prisjusteras till nuvarande ordinarie pris efter att det senast uppvisade studentintyget löpt ut. Det rabatterade priset förlängs då på så lång tid som det uppvisade giltiga beviset gäller för studenter. Uppvisas giltigt student/anställningsbevis efter det att priset redan övergått till ordinariepris justeras priset med avseende på återstående månader. Retroaktiva prisjusteringar görs inte. Betalare medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (förfallodagen) via autogiro.

Betalning via faktura
Vid betalning via faktura gäller tio dagars kredittid. Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år. Faktureringsavgift på 56 kr inkl. moms tillkommer på samtliga fakturor. ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

§ 3. Avtalstid och uppsägning
Alla avtal har en obligatorisk bindningstid på 12 månader (avvikelser kan förekomma, vid ex. avtal med idrottslag). Kontant betalda kort upphör automatiskt om de inte förnyas.

§ 4. Frysning och överlåtelse av medlemsavtal
Autogiromedlem kan frysa sitt kort 1 gång per år, max 2månader. Frysning kan endast göras hela månader och betalningsfria månader kan endast vara lika med kalendermånader. Längre frysning av medlemsavtalet är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller graviditet. Läkarintyg eller arbetsintyg krävs. I dessa fall kan medlemsavtalet frysas minst 1månad och längst 12 månader per kalender år. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand. Kontanta avtal samt vissa kampanjkort är ej frysbara. Frysning går ej att kombinera med uppsägningstid. Överlåtelse av medlemskortet kan göras 1 gång på årskort, dvs. den som övertagit medlemskapet kan i sin tur inte överlåta kortet. En kostnad av 300kr tas ut av ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE vid överlåtelsen. Övertagande medlem ska skriftligen acceptera klubbens villkor och regler och godkännas utav ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE.

§ 5. Prisändringar
Månadsavtalet via autogiro är skyddat mot alla slags höjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 45 dagar innan den träder i kraft
. Medlem kommer därmed ges möjlighet att frånträda avtalet. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. prisändring eller ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

§ 6. Hälsotillstånd
Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i ZIVA PERSONAL TRAINING CENTREsA aktiviteter.

§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter
Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa trivselregler och regler för användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkoholförbud råder i våra träningslokaler. Träning under obemannade tider kan endast ske där du har ett giltigt medlemskap. Om medlem utesluts p.g.a. regelbrott förbehåller sig ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE att ta ut en skälig ersättning i form av 1 500 kr.

§ 8. Dopning
ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44).

§ 9. Praktiska ändringar
ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för gruppträning. ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering – reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid
. Medlem ges rätt att under den aktuella tiden frysa sitt medlemskap. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

§ 10. Personuppgifter (PUL)
Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Om medlem önskar information om vilka uppgifter som behandlas av ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE kommer detta att meddelas av ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE. Medlem kan begära rättelse av felaktiga uppgifter.

§ 11
. Utryckningskostnad

Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad.

§ 12. Identifiering
För autogiroavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt svenskt ID-kort. För eventuella rabatter krävs intyg som bekräftar att medlem har rätt till Nordic Wellness rabatter. Rabatten gäller endast vid tecknande av kort och mot ordinarie priser.

§ 13. Ångerrätt vid köp på internet
Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet.
Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta vår kundservice, antingen på telefontid eller mail.
Vid reklammation vänligen kontakta vår kundservice, antingen på telefontid eller mail.
Obs vi löser inte ut reklamationer på anläggningen. Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

§ 14. Reklamation
I de fall vår tjänst inte motsvarar avtalets innehåll har kunden rätt att reklamera upp till 3 år från köp. Reklamation kan exempelvis göras i de fall vår tjänst påverkats av större lokalförändringar eller flytt, betydande förändringar i aktivitetsutbudet och utrustningssortiment eller vid eventuella fel och brister som ej överensstämmer med vad som utlovats i avtalet. Reklamerar köparen inte inom tre år från det att tjänsten mottagits, förloras rätten att åberopa felet. Lag (2005:62).

Comments are closed.