Villkor


§ 1. Medlemskap

Medlemskapet i ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal via autogiro är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Vid besök på klubben ska medlem alltid registrera sig genom att dra sitt medlemskort. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelsen på klubben även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll. Vid ej medfört medlemskort tas en administrativ avgift på 20 kr ut för inpassering till gymmet. Inpassering utan medlemskort kräver även uppvisande av giltig legitimation. Vid förlust av medlemskort eller om det skadats så det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar ett nytt kort mot en ersättning av 100 kr. Medlem är skyldig att omgående meddela ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE går till folkbokförd adress.

§ 2. Betalning
Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.

Kontantbetalning
Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående. Samt en startavgift på 200kr.

Betalning via autogiro
Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte (mellan den 25-31:e dagen i månaden) Autogiroavtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten
. När du köper ditt kort betalar du startavgiften på 200kr samt den första träningsperioden fram tills första autogirodragningen. Kortavgift tillkommer på 100kr. ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Företagsavtal och eventuella rabatter som betalas via autogiro ändras automatiskt efter den obligatoriska 12-månadersperioden till nuvarande ordinariepris. Rabatterade avtal går att förlänga genom att medlem senast 10 dagar innan 12-månaders period gått ut uppvisar en giltig anledning till rabatt. Företagsavtal förlängs med 12 månader åt gången. Studentavtal prisjusteras till nuvarande ordinarie pris efter att det senast uppvisade studentintyget löpt ut. Det rabatterade priset förlängs då på så lång tid som det uppvisade giltiga beviset gäller för studenter. Uppvisas giltigt student/anställningsbevis efter det att priset redan övergått till ordinariepris justeras priset med avseende på återstående månader. Retroaktiva prisjusteringar görs inte. Betalare medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (förfallodagen) via autogiro.

Betalning via faktura
Vid betalning via faktura gäller tio dagars kredittid. Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år. Faktureringsavgift på 56 kr inkl. moms tillkommer på samtliga fakturor. ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

§ 3. Avtalstid och uppsägning
Alla avtal har en obligatorisk bindningstid på 12 månader (avvikelser kan förekomma, vid ex. avtal med idrottslag). Kontant betalda kort upphör automatiskt om de inte förnyas.

§ 4. Frysning och överlåtelse av medlemsavtal
Autogiromedlem kan frysa sitt kort 1 gång per år, max 2månader . Frysning kan endast göras hela månader och betalningsfria månader kan endast vara lika med kalendermånader. Längre frysning av medlemsavtalet är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller graviditet. Läkarintyg eller arbetsintyg krävs. I dessa fall kan medlemsavtalet frysas minst 1månad och längst 12 månader per kalender år. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand. Kontanta avtal samt vissa kampanjkort är ej frysbara. Frysning går ej att kombinera med uppsägningstid. Överlåtelse av medlemskortet kan göras 1 gång på årskort, dvs. den som övertagit medlemskapet kan i sin tur inte överlåta kortet. En kostnad av 300kr tas ut av ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE vid överlåtelsen. Övertagande medlem ska skriftligen acceptera klubbens villkor och regler och godkännas utav ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE.

§ 5. Prisändringar
Månadsavtalet via autogiro är skyddat mot alla slags höjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 45 dagar innan den träder i kraft. Medlem kommer därmed ges möjlighet att frånträda avtalet. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. prisändring eller ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

§ 6. Hälsotillstånd
Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i ZIVA PERSONAL TRAINING CENTREsA aktiviteter.

§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter
Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa trivselregler och regler för användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkoholförbud råder i våra träningslokaler. Träning under obemannade tider kan endast ske där du har ett giltigt medlemskap. Om medlem utesluts p.g.a. regelbrott förbehåller sig ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE att ta ut en skälig ersättning i form av 1 500 kr.

§ 8. Dopning
ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44).

§ 9. Praktiska ändringar
ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för gruppträning. ZIVA PERSONAL TRAINING CENTRE förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering – reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid. Medlem ges rätt att under den aktuella tiden frysa sitt medlemskap. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

§ 10. Utryckningskostnad
Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad.

§ 11. Identifiering
För autogiroavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt svenskt ID-kort. För eventuella rabatter krävs intyg som bekräftar att medlem har rätt till Nordic Wellness rabatter. Rabatten gäller endast vid tecknande av kort och mot ordinarie priser.

§ 12. Ångerrätt vid köp på internet
Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet.
Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta vår kundservice, antingen på telefontid eller mail.
Vid reklammation vänligen kontakta vår kundservice, antingen på telefontid eller mail.
Obs vi löser inte ut reklamationer på anläggningen. Återbetalning görs utan dröjsmål och senast 14 dagar efter konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

§ 13. Reklamation
I de fall vår tjänst inte motsvarar avtalets innehåll har kunden rätt att reklamera upp till 3 år från köp. Reklamation kan exempelvis göras i de fall vår tjänst påverkats av större lokalförändringar eller flytt, betydande förändringar i aktivitetsutbudet och utrustningssortiment eller vid eventuella fel och brister som ej överensstämmer med vad som utlovats i avtalet. Reklamerar köparen inte inom tre år från det att tjänsten mottagits, förloras rätten att åberopa felet. Lag (2005:62).

 


köpa xanor utan recept

 

 

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter

Inledning

Vi på Elite Training Centre (Pistischia Personal Training Centre AB, organisationsnummer 559113-1593) vill att du som medlem känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och har därför beskrivit detta i en integritetspolicy. Den gäller när du är eller har varit medlem hos oss. Så här behandlar vi dina personuppgifter:

1.1 Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person, till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, inklusive insamling, registrering och analysering, bland annat.

1.2 Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Pistischia Personal Training Centre AB, organisationsnummer 559113-1593, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

1.3 Hur får vi på Elite Training Centre tag på dina personuppgifter?

• När du blir medlem hos oss
• När du köper en produkt på vår webbsida

1.4 Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Elite Training Centre behandlar de uppgifter som du lämnat till oss vid när du blir medlem eller köper produkter på vår webbsida (till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress eller kontonummer) och/eller annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna ge god och välfungerande service, inklusive betalningshistorik och köphistorik.

1.5 Varför behandlar vi uppgifter om dig?

• För att ge god och välfungerande service
• För att hantera och administrera dina frågor och önskemål
• För att kunna skicka relevant information till dig
• För att hantera dina betalningar
• För att genomföra kundundersökningar i syfte att förbättra din upplevelse

1.6 När har Elite Training Centre rätt att behandla och spara dina personuppgifter?

Elite Training Centre har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att kunna erbjuda och leverera tjänster till dig, så länge du är eller har varit medlem hos oss. I vissa fall kan vi behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från lagar eller förordningar.

1.7 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av vår personal på Elite Training Centre, endast för att kunna administrera och leverera de tjänster som du har valt. Förutom de olika underleverantörer som av nödvändighet måste få tillgång till olika uppgifter (till exempel bank eller Bankgirocentralen), så lämnar vi aldrig ut personuppgifter till tredje part om du inte har godkänt det. Vi kan i vissa fall behöva lämna ut personuppgifter till myndigheter (såsom polis och skattemyndighet) om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

1.8 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi på Elite Training Centre vill att du känner dig trygg och värnar om din personliga integritet. Därför behandlar vi dina personliga uppgifter med största möjliga hänsyn och sparar endast den information som vi verkligen behöver för att kunna ge dig bästa service och följa gällande lagar. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert.

1.9 Vilka rättigheter har du som medlem?

Du som medlem har rätt att få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Detta innebär:
• Rätt till tillgång: vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter, och du kan be om att veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar.
• Rätt till rättelse: Du har rätt att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta.
• Rätt att bli bortglömd: Du kan be att vi raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Om vi inte kan radera dina uppgifter på grund av lagliga krav, så kommer vi att blockera användningen av dina uppgifter och radera så mycket information som möjligt.
• Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina person-uppgifter begränsas.
• Rätt till dataportabilitet: Du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Elite Training Centre

ideal persons to raise the subject of ED and proceed on to aThe intraurethral application of alprostadil is an cheap viagra online.

.

1.10 När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?

Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande vid behov, till exempel för att överensstämma med aktuell lagstiftning eller vid tillkomst av nya tjänster.

1.11 Vem kontaktar jag vid frågor?

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter:

Den här integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-05-24

 

Comments are closed.